REGULAMIN ZAKUPÓW (Dot. konsumentów jak i podmiotów nie będących konsumentami)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RADELLO SPORT

 

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Radello Sport (‘Regulamin’) określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu i nabywania w nim Produktów oraz związane z tym prawa i obowiązki Sprzedawca i Klientów.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

A.    Sklep – platforma sprzedażowa pod nazwą „Radello Sport” umożliwiająca Klientom nabywanie Produktów z Katalogu za pośrednictwem Platformy Internetowej i Katalogu, której prowadzącym jest Radello Sport Radosław Kuchta, ul. Saperska 26/3, 61-493 Poznań, NIP 671-153-07-93, REGON 331406042 [„Sprzedawca”].

B.    Produkt/Produkty – rzeczy ruchome określonego rodzaju przeznaczone do zakupienia przez Klientów w Sklepie, dostępne w Katalogu i dostarczane Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie, spełniające wymagania wynikające z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polsce przepisów prawnych i norm, posiadające wymagane zezwolenia, atesty i certyfikaty oraz posiadające niezbędne w tym zakresie oznakowania i napisy w języku polskim.  

C.    Platforma Internetowa  – system informatyczny, którego właścicielem jest Sprzedawca, zlokalizowany pod adresem www.radello.pl, przeznaczony do prowadzenia Sklepu,

D.     Katalog – katalog Produktów, realizowany i obsługiwany przez Sprzedawcę, adresowany do klientów detalicznych zainteresowanych zakupem Produktów; Katalog dostępny jest w formie elektronicznej na Platformie Internetowej pod adresem: www.radello.pl

E.      Klient –  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331kodeksu cywilnego korzystająca z Platformy Internetowej, w szczególności nabywająca Produkt w Sklepie. 

F.    Konto Klienta/Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi korzystającemu z Platformy Internetowej.  

G.     Hasło Klienta – przydzielone Klientowi hasło wymagane każdorazowo do:
a)      rejestrowania i logowania się na Platformie Internetowej;
b)      dokonywania zmian w Koncie Klienta.  

H.   Login Klienta – indywidualny, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, przydzielany Klientowi wymagany każdorazowo do:
a)      logowania się na Platformie Internetowej,
b)     dokonywania zmian w Koncie Klienta.  

I.    Czas Dostępności – czas, w jakim Platforma Internetowa funkcjonuje prawidłowo, w szczególności nie występują problemy i przerwy techniczne.

J.    Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

K.     Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 15.00 Dni Roboczych.  

L.    Planowana Przerwa Serwisowa  czasowe wyłączenie lub ograniczenie funkcjonowania Platformy Internetowej, związane z konserwacją lub rozbudową Platformy Internetowej, ogłoszone zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 5 Regulaminu.  

M.    Zamówienie Klienta / Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktu na zasadach określonych w Regulaminie.  

N.     Cena – Ceny Produktów znajdujących się w Katalogu wyrażona w złotych.  

O.    Serwis Płatności On-line – zewnętrzny system do obsługi płatności internetowych w czasie rzeczywistym  

P.  Dane Osobowe – to wszelkie informacje w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.      Platforma Internetowa jest prowadzona przez Sprzedawcę i stanowi jego własność.  

2.      Sprzedawca przy pomocy Platformy Internetowej umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów i doręczanie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej za dodatkową opłatą wskazaną na Platformie Internetowej.

3.      Klienci dokonują zakupów Produktów na Platformie Internetowej za pośrednictwem założonego Konta.  

4.      Klientami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o której mowa w art. 331kodeksu cywilnego.  

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do Planowanej Przerwy Serwisowej. Informacja o Planowanej Przerwie Serwisowej jest zamieszczana na Platformie Internetowej.  

6.      Sprzedawca zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Platformy Internetowej w przypadku zgłoszenia przez Klienta takich nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@radello.pl

7.      Klient logujący się po raz pierwszy do Platformy Internetowej (zakładający Konto) zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie stosownej opcji.  

8.      Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Platformy Internetowej lub poszczególnych jej sekcji, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Klientów.

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE DO PLATFORMY

§ 3

1.      W celu uzyskania Konta Klient będący osobą fizyczną wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, w tym miejscowość, w której zamieszkuje, województwo, telefon kontaktowy oraz – jeżeli klient jest przedsiębiorcą – numer NIP. Pozostali Klienci (niebędący osobami fizycznymi) zobowiązani są do podania: firmy, adresu siedziby, numeru KRS oraz numerów NIP i REGON,  a także adresu e-mail i telefonu kontaktowego. Klient podaje także propozycję loginu (nazwy), pod którą zamierza się zarejestrować oraz propozycję hasła dostępu do Konta.

2.      Przed dokonaniem rejestracji Sprzedawca może zażądać od Klienta uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 1.  

3.      Po dokonaniu rejestracji zgodnie z formularzem Sprzedawca wysyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu aktywacji Konta. Po aktywacji Konta Klient uzyskuje dostęp do Konta.  

4.      Do uzyskanego Konta Klient uzyskuje dostęp poprzez logowanie za pomocą podanych w formularzu rejestracyjnym Loginu Klienta i Hasła Klienta. Zmiana Loginu Klienta jest niedopuszczalna. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.  

5.      Klient nie może rozporządzać Kontem na rzecz osób trzecich.  

6.      Sprzedawca ma prawo zablokować Konto, jeżeli w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo Konta będzie zagrożone. Blokada może być dokonana jedynie na czas istnienia zagrożenia. Klient ma obowiązek stosować się do poleceń Sprzedawca w celu usunięcia niebezpieczeństwa.

 

OBOWIĄZKI KLIENTÓW

§ 4

1.      Klienci zobowiązani są:

a)      postępować zgodnie z instrukcjami korzystania z systemu logowania umieszczonymi na Platformie Internetowej;

b)      nie przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta oraz nie umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swojego Konta;

c)      zachować w tajemnicy Hasło Klienta;

d)      każdorazowo po zakończeniu korzystania z Konta wylogować się z niego. Wylogowanie następuje po naciśnięciu przycisku "Wyloguj" znajdującego się na Platformie Internetowej.

 2.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie podczas korzystania z Platformy Internetowej lub udostępniane w inny sposób dane.

3.      Klient zobowiązuje się przekazywać lub udostępniać wyłącznie dane, które:

a)      nie będą nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne;

b)      nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;

c)      nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

d)      nie będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo;

e)       nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Sprzedawcy;

f)      nie będą zawierały informacji promocyjnych i reklamowych;

g)      nie będą stanowiły naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

4.      W trakcie rejestracji Konta w systemie logowania do Platformy Internetowej, Klient jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody na następujące działanie, poprzez zaznaczenie tzw. „checkbox-u” (zaznaczenie oznacza udzielenie zgody) o następującej lub zbliżonej treści:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych w celach wysyłania informacji handlowej od Sprzedawcy:

Wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS) przez Sprzedawcę i nieusuwanie oznaczeń identyfikujących mnie na Platformie Informatycznej po zakończeniu korzystania z usług tej Platformy i na przetwarzanie w okresie aktywności konta na Platformie Internetowej danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem tej Platformy do celów reklamy oraz badania zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 5

1.      Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

2.      Procedura składania i realizacji Zamówień Klientów składa się w szczególności z następujących etapów:

a)      w Czasie Dostępności Klient po zalogowaniu do Platformy Internetowej składa Zamówienie na wybrany Produkt wybierając z Katalogu Produktów poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi systemowych;

b)     po dodaniu wszystkich kupowanych Produktów do koszyka Klient dokonuje potwierdzenia Zamówienia;

c)      przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać adres dostawy i numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest on inny niż adres podany w czasie rejestracji, a następnie zatwierdzić Zamówienie kliknięciem opcji „Zamawiam”;

d)     w Dniach Roboczych Zamówienia złożone w Godzinach Roboczych przyjmowane są na bieżąco - w ciągu kilku minut od ich złożenia;

e)      Zamówienia złożone w innych godzinach niż Godziny Robocze przyjmowane są w ciągu kilku minut od rozpoczęcia najbliższego cyklu Godzin Roboczych;

f)       po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, na adres e-mail Klienta zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w którym Sprzedawca przekazuje informacje dotyczące Zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko Klienta, poprawne dane adresowe Klienta, numer katalogowy zamówionego Produktu, ilość sztuk Produktu, planowany termin realizacji. Z chwilą wysłania przez Sprzedawca na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu (-ów);

g)      Zamówienia dokonane przez Klientów dostarczane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przyjęcia Zamówienia;

h)     za dzień realizacji Zamówienia uznaje się dzień odebrania przez Klienta zamówionego Produktu;

i)        Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości złożonego Zamówienia w celu wykrycia potencjalnych fałszywych zamówień. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z wybranym Klientem;

j)       w wypadku zaistnienia podejrzenia, że Zamówienie jest fałszywe Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia względem Klienta i usunięcia takiego Zamówienia oraz zablokowania Konta Klienta w celu uniknięcia ponownej rejestracji przy użyciu tych danych.  

3.      Możliwe są następujące formy płatności za Produkt:

a)     przelewem na wskazany przez Sprzedawca  rachunek bankowy,

b)     bezpośrednio przy odbiorze przesyłki kurierskiej od przewoźnika (kuriera DPD lub doręczyciela Poczty Polskiej S.A.),

c)     rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

§ 6

1.     W stosunku do Klientów niebędących konsumentami (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a)      sposób wykorzystywania Konta przez Klientów i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania Platformy Internetowej, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim;

b)     jakiekolwiek negatywne skutki czy szkody powstałe w wyniku pobrania i wykorzystania przez Klienta jakichkolwiek materiałów dostępnych na Platformie Internetowej;

c)      jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne, będące w szczególności następstwem: (i) niezgodnego z prawem wykorzystywania Konta, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim, (ii) nieprzestrzegania przez Klientów postanowień niniejszego Regulaminu oraz (iii) ujawnienia haseł zabezpieczających;

d)     treść wysyłanych i otrzymywanych wiadomości, i za zawartość publikowanych lub przekazywanych przez Klientów danych;

e)      nieuprawnione wykorzystywanie przez Klientów i osoby trzecie za pośrednictwem Platformy Internetowej, znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających należących do podmiotów trzecich, jak również za nieuprawnione wykorzystanie za pośrednictwem Platformy Internetowej utworów chronionych prawem autorskim i innych praw na dobrach niematerialnych będących własnością osób trzecich;

f)       jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Platformy Internetowej lub utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z Platformy Internetowej z winy Klienta;

g)      jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Klienta, mogące wyniknąć z dostępu do Platformy Internetowej, korzystania z niej lub przeglądania stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów;

h)     przerwy w działaniu Platformy Internetowej spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu obsługującego Platformę Internetową lub innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawca;

i)        wykorzystanie Konta Klienta przez osobę nieuprawnioną na skutek wejścia przez nią w posiadanie hasła dostępu do Konta na Platformie Internetowej,

j)             za dane oraz korzystanie z danych przekazanych lub udostępnionych przez Klientów w tym również za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klientów wynikające z braku posiadania przez Sprzedawca aktualnych danych Klientów

2.      Sprzedawca nie umożliwia dostępu do Kont Klientów osobom innym niż Klienci.

3.      Sprzedawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Klientów korzystających z Platformy Internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.      Informacje dotyczące Platformy Internetowej będą komunikowane Klientom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do Klienta.

5.      Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Platformy Internetowej są przechowywane przez Sprzedawcę przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu Platformy Internetowej przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

PRAWA AUTORSKIE

§ 7

1.   Wszelkie prawa autorskie do układów treści zawartych na Platformie Internetowej, jak i poszczególnych jej części, takich jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne,  przysługują wyłącznie Sprzedawcy, na ogólnych zasadach ochrony wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

2.   Zawartość Platformy Internetowej może być przez Klientów wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie Platformy Internetowej w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia Sprzedawcy i na warunkach określonych przez Sprzedawcę. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Platformy Internetowej, należy skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.

3.   Korzystanie z materiałów opublikowanych na Platformie Internetowej w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

§ 8

1.      Sprzedawca jest administratorem danych przetwarzającym dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.      Dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta podczas procesu rejestracji w systemie logowania do Platformy Internetowej lub podczas edycji profilu Konta Klienta w systemie logowania, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu założenia Konta Klienta i jego zarządzania, kierowania korespondencji związanej z Platformą Internetową lub usługami (np. przerwy w dostępie, nowe funkcjonalności), przygotowania zamówienia Produktów, ich wysyłki oraz dokonania za nie płatności, w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji co do funkcjonowania Platformy Internetowej lub jakości zakupionych Produktów, wystawienia faktury za zakupione Produkty, a także dla celów marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, a także podmiotów,  z którymi Sprzedawca zawarł umowy w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w celu przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (treści informacyjnych i reklamowych) pochodzących od Sprzedawcy oraz podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł umowy.

3.      Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia Klientom wgląd do danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

4.      Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@radello.pl, z dopiskiem "Dane Osobowe".

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1.      Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia i Produktu, przesyłką rejestrowaną (list polecony/przesyłka kurierska) przed jego upływem na adres: Radello Sport, ul. Saperska 26/3, 61-493 Poznań. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca wytrawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. W tym samym terminie, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Sprzedawca informuje, że przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

2.      Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie umów zawartych z konsumentem, tj. osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawa odstąpienia nie stosuje się do umów, których przedmiotem są Produkty, które z uwagi na ich charakter, nie mogą zostać zwrócone.

 

REKLAMACJE

§ 10

1.      Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy (‘gwaranta’). Wyłącznym dowodem udzielania gwarancji jest dokument gwarancyjny, podpisany przez gwaranta. W przypadku udzielenia gwarancji, napraw gwarancyjnych dokonują podmioty wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w dokumencie gwarancyjnym.

2.      Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego Produktu z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).  

3.      Okres rękojmi (w odniesieniu do umów zawartych z osobami niebędącymi konsumentami) wynosi 24 miesiące.

4. W przypadku sprzedaży Produktów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

b)  Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru;

c)  Klient traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany Produktu na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy;

d) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.  

5.      W przypadku niezgodności Produktu z umową, a także w przypadku stwierdzenia wad Produktu, reklamowany Produkt wraz z  pismem określającym niezgodności lub wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy doręczyć na adres: Radello Sport, ul. Saperska 26/3, 61-493 Poznań.

6.      W przypadku, gdy reklamacja jest składa przez osobę niebędącą konsumentem, powinna być ona zgłoszona nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkuje wygaśnięciem uprawnień z tytułu rękojmi.

7. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Klient niebędący konsumentem, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Klient taki nie może jednak zgłaszać wymienionych roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy wada Produktu jest nieistotna - w takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).  

8.      W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawca reklamacji Klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową lub wady, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Klientowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.); w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego Produktu. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.  

9.      W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności Produktu z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia Produktu z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika produktu, Klient może zostać obciążony kosztami testowania produktu oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Produkt zostanie Klientowi odesłany na jego koszt.  

10.      Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie wad (niezgodności z umową) istniejących przed chwilą wydania Klientowi Produktu albo powstałych po tej chwili, lecz z przyczyn tkwiących w Produkcie wcześniej. Nie obowiązują one zatem, w szczególności, gdy Produkt został uszkodzony po chwili wydania go Klientowi, w tym - wskutek nieprawidłowego używania.  

11.      Wszelkie zapytania, sugestie, reklamacje, oświadczenia oraz informacje  o zaistniałych problemach dotyczących Platformy Internetowej Klient może kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Platformie Internetowej w zakładce Kontakt.

12.  Za dzień wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Platformy Internetowej przyjmuje się dzień przesłania zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Platformie Internetowej w zakładce Kontakt.

 

KONTAKTY Z KLIENTEM, KOMUNIKATY INFORMACYJNE I REKLAMOWE

§ 11

1.      Sprzedawca będzie kierować korespondencję do Klienta związaną z Platformą Internetową lub usługami na adres e‐mail podany przez Klienta.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie Internetowej treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Sprzedawcy, jak i osób trzecich, w sposób i na zasadach wedle uznania Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron właścicieli reklam. Korzystając z bannera lub linku, Klient przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

4.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych podmiotów, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności podmiotów wymienionych w ust. 3 powyżej, należy odwiedzić strony tych podmiotów oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

5.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia przez Klientów jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów wymienionych w ust. 3.

 

ZMIANY REGULAMINU

§ 12

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowych usług w ramach Platformy Internetowej.

2.   Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu, Klient ma prawo do usunięcia swojego Konta Klienta na Platformie Internetowej. Klient, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Platformy Internetowej.

3.   Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Platformie Internetowej dostępnej pod adresem: www.radello.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1.   Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W odniesieniu do umów zawartych z osobami niebędącymi konsumentami wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

2.   Informacje znajdujące się na Platformie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Platformie Internetowej składa ofertę nabycia określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

3.   Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271),  ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

5.   Regulamin określa zasady zakupów na Platformie Internetowej. Złożenie i potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.